ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ με Αριθμ. Πρωτ.: 015/2018-994

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος (ΕΚΕΦΕ "Δ") πραγματοποιεί έρευνα αγοράς για την επιλογή αναδόχου για την απομάκρυνση των χημικών αποβλήτων από τις εγκαταστάσεις του φορέα. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται σε έξι χιλιάδες ευρώ (6.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 24% (1.440,00 €) ήτοι η συνολική προυπολογιζόμενη αξία ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ (7.440,00 €).

Σχετικά: Ανακοίνωση