Προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή του Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών, και Τεχνολογίας Ενέργειας και Ασφάλειας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (ΕΚΕΦΕ «Δ»). Οι υποψήφιοι πρέπει: Να κατέχουν τα προσόντα ερευνητή Α΄ ή καθηγητή Α΄ βαθμίδας ΑΕΙ. Οι ερευνητές είναι επιστήμονες υψηλής επιστημονικής εμπειρίας και κατάρτισης, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

Σχετικά: Προκήρυξη