Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια παραλαβής της με αριθμό πρωτ. 015/2018-865 σύμβασης με θέμα προμήθεια ενός εξαχνωτή ηλεκτρονικής δέσμης (e-gun) με τα απαραίτητα για τη λειτουργία του συνοδευτικά εξαρτήματα, όπως ένα τροφοδοτικό, ένα σύστημα ελέγχου της δέσμης, ένα σκίαστρο καθώς και την κατάλληλη υποδομή όπως σύστημα ψύξης με νερό και ηλεκτρονική γείωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018 και ώρα 10:30 στο Γραφείο Προμηθειών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας δημόσια, η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής παραλαβής της ανωτέρω σύμβασης.