Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός  Υπ’ Αρ. 015/2018-811

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος (ΕΚΕΦΕ "Δ") στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «Εργαστήριο Μοριακής Διαγνωστικής» Ε_11276 προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό σε Ευρώ με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη χαμηλότερη τιμή για: -Την Προμήθεια αναλωσίμων υλικών αλληλούχισης - Προμήθεια 20 ειδικών κασετών και παρελκομένων για την ανάγνωση των παραγόμενων γενομικών βιβλιοθηκών - Προμήθεια ολιγονουκλεοτιδίων -Προμήθεια DNA φάγου – δείγμα αναφοράς