Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 10:00 στο Γραφείο Προμηθειών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας θα πραγματοποιηθεί δημόσια, η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών για Δημόσιες Συμβάσεις και Παροχή Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 ΜΕΡΟΣ Γ’ «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ Α’147/08-08-16), που διενεργούνται από το Γραφείο Προμηθειών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας.