Το Γραφείο Προέδρου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη των εταιρειών που στεγάζονται στο Τεχνολογικό & Επιστημονικό Πάρκο Αττικής ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ» (Ε-10471) – 616η Συνεδρίαση ΔΣ / 18-12-2017, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, με αντικείμενο την καθαριότητα των εγκαταστάσεων του ΤΠΑ «ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ», διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης, με τα προσόντα όπως προσδιορίζονται στο συνημμένο αρχείο.