Δίδεται παράταση στη με αριθμό 015/2018-187/22-1-2018 εκδήλωση ενδιαφέροντος, η οποία αφορά στην υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη – διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης – ο / η οποίος / α θα απασχοληθεί στο Γραφείο Προμηθειών του ΕΛΚΕ.