Συνοπτικός Διαγωνισμός για τη παροχή υπηρεσιών κυλικείου και εστίασης στο ΕΚΕΦΕ "Δ"

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος (ΕΚΕΦΕ "Δ") στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «Διαχείριση Συνεδριακού Κέντρου - Οργάνωση, Προβολή, Υποστήριξη ΕΚΕΦΕ "Δ"» Ε_11414 προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε Ευρώ με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την παροχή υπηρεσιών κυλικείου και εστίασης στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΦΕ “Δ” για δυο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους.