Το Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (Ι.Ν.Ν.) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «High dielectrics on Silicon» (Ε-11460) – 558η Συνεδρίαση Δ.Σ / 7-10-2015, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, διάρκειας δύο (2) μηνών με δυνατότητα παράτασης για άλλους έξι (6) μήνες επιπλέον υπό καθεστώς αποκλειστικής απασχόλησης (δηλαδή o επιλεγείς επιστημονικός συνεργάτης δεν πρέπει να κατέχει άλλη θέση), με τα προσόντα όπως προσδιορίζονται στο συνημμένο αρχείο.


Κατάσταση Προκήρυξης : Ολοκληρώθηκε
Ημερομηνία Ανάρτησης Πρακτικών: 16/05/2018
Αρχείο Επικύρωσης Πρακτικού: Download
Αρχείο Πρακτικού: Download