ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ (ISO / IEC 17025:2005)

  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Aθ. Στούμπος  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

(210)-6503433

E-MAIL

stubos [at] ipta.demokritos.gr

URL

http://www.ipretea.demokritos.gr/
http://www.demokritos.gr/erel

FAX

(210)-6525004

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

Σπ. Ανδρονόπουλος, Χρ. Βασιλάκος, Αλ. Βενετσάνος, Δ. Βλαχογιάννη, Μ. Καινουργιάκης, Γ. Χαραλαμποπούλου

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ν. Γούναρης, Κ. Κόντε, Θ. Μάγγος, Αθ. Σφέτσος, I. Tζαγκαρουλάκη, Χρ. Χατζηχρήστος, Ρ. Ε. Σωτηροπούλου 

Δραστηριότητες

 • Υπολογιστική προσομοίωση ατμοσφαιρικής διασποράς και χημείας ρύπων. Εφαρμογές σε μελέτες ποιότητας αέρα, περιβαλλοντικών επιπτώσεων, επικινδυνότητας, ατυχημάτων και έκτακτης ανάγκης. Διαγνωστική και προγνωστική μετεωρολογία. Περιβαλλοντικές εφαρμογές με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS).
 • Μετρήσεις ποιότητας αέρα σε εξωτερικούς, εσωτερικούς και εργασιακούς χώρους.
 • Μετρήσεις εκπομπών αερίων ρύπων από καμιναέρια βιομηχανικών μονάδων
 • Εργαστηριακός έλεγχος αποδόμησης αέριων ρύπων από φωτοκαταλυτικά υλικά
 • Ροή και διεργασίες μεταφοράς μάζας και θερμότητας σε πορώδη υλικά
 • Ανάκτηση υδρογονανθράκων από υπόγειους ταμιευτήρες και προσομοίωση ταμιευτήρων πετρελαίου/αερίου/ύδατος.
 • Τεχνολογίες αποθήκευσης υδρογόνου και άλλων αερίων (CO2, CH4).
 • Ασφάλεια εφαρμογών υδρογόνου.
 • Χαρακτηρισμός νανοπορωδών υλικών για ρόφηση και διαχωρισμούς αερίων.
 • Χαρακτηρισμός βιολογικών μεμβρανών και διαδερμική χορήγηση φαρμάκων.

Διαθέσιμη Υποδομή

Εργαστηριακή:

 • Πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο για μετρήσεις οργανικών και ανόργανων ρύπων (GC/FID με μονάδα θερμικής απορρόφησης, GC/FPD, GC/MS-ECD, HPLC, portable GC/PID, αναλυτές αερίων ρύπων, δειγματολήπτες σωματιδιακής ύλης και βαρομετρικός προσδιορισμός με ζυγό ακρίβειας 10-6g )
 • Κινητή μονάδα μετρήσεων μετεωρολογικών παραμέτρων και ατμοσφαιρικών ρύπων
 • Συσκευές μέτρησης ρόφησης αερίων σε στερεά υλικά

Λογισμικό:

 • Ολοκληρωμένο σύνολο υπολογιστικών κωδίκων διαγνωστικής και προγνωστικής μετεωρολογίας και προσομοίωσης ατμοσφαιρικής διασποράς και χημείας ρύπων(φωτοχημική ρύπανση, αδρανείς ρύποι, ραδιενεργοί, τοξικοί ρύποι)
 • Πολυφασική ροή και μεταφορά μάζας και θερμότητας σε πορώδη υλικά, χαρακτηρισμός νανοπορωδών υλικών και εφαρμογές, προσομοιωτές ταμιευτήρων υδρογονανθράκων/ύδατος, στοχαστική ανακατασκευή πορωδών υλικών

Παροχή Υπηρεσιών / Προϊόντα

 • Δειγματοληψία και ανάλυση αερίων ρύπων σε εσωτερικούς, εξωτερικούς, εργασιακούς χώρους καθώς και εκπομπών από τα καμιναέρια βιομηχανικών μονάδων:
  • Σωματιδιακής ύλης (TSP, ΡΜ10, ΡΜ2.5 και PM1.0)
  • Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (Αρωματικών υδρογονανθράκων, καρβονυλικών και θειούχων ενώσεων, ολικού οργανικού άνθρακα κ.α)
  • Ανόργανων ρύπων (O3, NO, NO2, SO2, CO, CO2, H2S, NH3).
 • Χημική ανάλυση σωματιδίων με σκοπό τον προσδιορισμό οργανικού/στοιχειακού άνθρακα (OC/EC), ανιόντων, κατιόντων, πολυαρωματικών υδρογονανθράκων (ΠΑΥ)
 • Μετρήσεις κατανομής μάζας και αριθμού σωματιδίων καθώς και μετρήσεις προσωπικής έκθεσης εργαζομένων σε σωματιδιακή ύλη
 • Παροχή συμβουλών για συγκεκριμένα περιβαλλοντικά ζητήματα. Υπολογισμός ατμοσφαιρικής διασποράς σε βιομηχανικές και αστικές περιοχές. Καταγραφή ανθρωπογενών και βιογενών εκπομπών ρύπων. Περιβαλλοντικές εφαρμογές με χρήση GIS. Περιβαλλοντικές Μελέτες. Εκτίμηση επιπτώσεων από εκλύσεις εύφλεκτων υλικών, τοξικών ή ραδιενεργών ρύπων στην ατμόσφαιρα μετά από βιομηχανικά ατυχήματα. Τεχνολογίες αποθήκευσης υδρογόνου και άλλων αερίων (CO2, CH4). Εκτίμηση ασφάλειας εφαρμογών υδρογόνου.
 • Μεταφορά μάζας και θερμότητας σε πορώδη υλικά με εφαρμογή στο χαρακτηρισμό νανοπορωδών υλικών (ενεργός άνθρακας, κλπ), την αποθήκευση αερίων, την ανάκτηση υδρογονανθράκων από υπόγειους ταμιευτήρες, τον χαρακτηρισμό και την προσομοίωση ταμιευτήρων πετρελαίου/αερίου/ύδατος, τη μεταφορά ρύπων στο έδαφος και σε ανακατασκευασμένες πορώδεις δομές, τη ροή ιχνηθετών σε υπόγειους ταμιευτήρες και υπόγεια ύδατα, την ελεγχόμενη αποδέσμευση δραστικών ουσιών και τη διαδερμική χορήγηση φαρμάκων.

Συνεργαζόμενοι Φορείς

Βιομηχανίες: Ενεργειακές, Πετρελαϊκές, Χημικές,Τροφίμων, Φαρμάκων, Αυτοκινητοβιομηχανία, Διυλιστήρια

Δημόσιοι και ιδιωτικοί περιβαλλοντικοί και ενεργειακοί φορείς. π.χ. :

 • STATOIL (NO)
 • ERM Hong Kong
 • IFE (NO)
 • FZK (D)
 • TNO (NL)
 • JRC Petten (NL) Ispra (IT)
 • SwRI (USA)
 • Volvo (SW)
 • BMW (DE)
 • Daimler-Chrysler (DE)
 • Magna-Steyr (AT)
 • ΤΙΤΑΝ
 • MOTOR-OIL
 • Shelman AE
 • ΒΙΒΕΧΡΩΜ
 • ΙΝΤΕΡΚΕΜ ΕΛΛΑΣ
 • ΔΕΣΦΑ Α.Ε.
 • ΔΕΗ A.E.
 • ΞΙΦΙΑΣ ΑΕ
 • Διεθνής Αερολιμένας «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»
 • ΥΠΕΧΩΔΕ
 • ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
 • Γενικό Χημείο του Κράτους
 • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
 • ΕΜΠ
 • ΤΕΙ