Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων / έργων με τίτλο « 5G ESSENCE - Embedded Network Services for 5G Experiences» - Grant Agreement No 761592 (Ε-12165), « IoRL - Internet of Radio Light» - Grant Agreement No 761992 (Ε-12162), « 5G-TANGO: 5G Development and validation platform for global industry-specific network services ans Apps» - Grant Agreement No 761493 (E-12161) και « MATILDA - A HOLISTIC, INNOVATIVE FRAMEWORK FOR THE DESIGN, DEVELOPMENT AND ORCHESTRATION OF 5G-READY APPLICATIONS AND NETWORK SERVICES OVER SLICED PROGRAMMABLE INFRASTRUCTURE» - Grant Agreement No 761898 (E-12168), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης, για τρείς (3) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, με τα προσόντα, όπως προσδιορίζονται στο συνημμένο αρχείο.


Κατάσταση Προκήρυξης : Ολοκληρώθηκε
Ημερομηνία Ανάρτησης Πρακτικού : 19/03/2018
Αρχείο Επικύρωσης Πρακτικού: Download
Αρχείο Πρακτικού: Download
Αρχείο Επικύρωσης Πρακτικού 2: Download
Αρχείο Πρακτικού 2: Download