Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «Υποστήριξη Λειτουργίας Ε.Λ.Κ.Ε» – και Απόφαση 605η Συνεδρίαση ΔΣ / 18-5-2017, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για δύο (2) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών – Προϊστάμενου Λογιστηρίου Ειδικού Λογαρισμού Κονδυλίων Έρευνας & Συνεργάτη Γραφείου Διαχείρισης & Παρακολούθησης έργων– διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης.

Κατάσταση Προκήρυξης : ΘΕΣΗ 2 ΑΓΟΝΗ
Ημερομηνία Ανάρτησης Πρακτικού : 15/02/2018
Αρχείο Επικύρωσης Πρακτικού : Download
Αρχείο Πρακτικού : Download