ΥΓΕΙΟΦΥΣΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (ISO 15189)

  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Γ. Παντελιάς

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

(210)-6503848, (210)-6503866, (210)-6503824, κιν. 6977501575

Ε-MAIL

gabriel [at] ipta.demokritos.gr

URL

http://www.ipretea.demokritos.gr/ 

FAX

(210)-6534710

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

Κ. Μανωλά, Κ. Σαμπάνη, Γ. Τερζούδη

 

Δραστηριότητες

 • Ραδιοβιολογία: Διερεύνηση επιπτώσεων ακτινοβολιών και μηχανισμοί επαγωγής χρωμοσωματικών αλλοιώσεων. Γενετική προδιάθεση στην ακτινοευαισθησία και καρκινογένεση
 • Βιοδοσιμετρία: Ανάπτυξη μεθόδων για την εκτίμηση απορροφουμένων δόσεων και επικινδυνότητας ακτινοβολιών με ανάλυση χρωμοσωματικών αλλοιώσεων σε λεμφοκύτταρα περιφερικού αίματος
 • Ακτινοπροστασία: Ανάπτυξη κυτταρογενετικών μεθόδων για ανίχνευση ατόμων με αυξημένη ακτινοευαισθησία και γενετική προδιάθεση στην καρκινογένεση για την εξατομίκευση πρωτοκόλλων ακτινοθεραπείας και αξιολόγηση ατυχημάτων με ιοντίζουσες ακτινοβολίες
 • Kυτταρογενετική νεοπλασιών του αιμοποιητικού συστήματος: α) Κυτταρογενετική διαγνωστική και προγνωστική αξιολόγηση ασθενών με αιματολογικές κακοήθειες. β) Αποτύπωση του προτύπου εμφάνισης κλωνικών χρωμοσωματικών ανακατατάξεων στις αιματολογικές κακοήθειες στον Ελλαδικό χώρο
 • Περιβαλλοντική Υγεία: α) Ταυτοποίηση γενετικών αναδιατάξεων μετά από έκθεση σε γονοτοξικούς παράγοντες. β) Kυτταρογενετική μελέτη ατόμων με προβλήματα αναπαραγωγής και διερεύνηση της επίδρασης γονοτοξικών παραγόντων στην υπογονιμότητα. γ) Μοριακή μελέτη πολυμορφισμών γονιδίων αποτοξικοποίησης

Διαθέσιμη Υποδομή

 • Πλήρης εξοπλισμός Εργαστηρίου Κυτταροκαλλιεργιών και Κυτταρογενετικής Ανάλυσης (επωαστικοί κλίβανοι, θάλαμοι κάθετης νηματικής ροής, ανάστροφα μικροσκόπια ηλεκτροφόρηση DNA, αποστειρωτές, φυγόκεντροι, ψυγεία, καταψύκτες -20 0C -86 0C κλπ.)
 • Μικροσκοπία και Υπολογιστικά συστήματα με εξειδικευμένο λογισμικό για την ανάλυση χρωμοσωματικών αλλοιώσεων, καρυοτύπου και επεξεργασία εικόνας κυττάρων και χρωμοσωμάτων επισημασμένων με μοριακούς ανιχνευτές και φθορισμοφόρες ομάδες
 • Συστήματα ποσοτικής PCR και PCR πραγματικού χρόνου
 • Κυτταρομετρητής ροής
 • Όργανα δοσιμετρίας ιοντιζουσών ακτινοβολιών
 • Μετρητής β-ακτινοβολίας
 • Διατάξεις βαθμονόμησης οργάνων μέτρησης ιοντιζουσών ακτινοβολιών
 • Εργαστηριακή υποδομή για την διαχείριση μη χρήσιμων ραδιενεργών πηγών και ραδιενεργών καταλοίπων

Παροχή Υπηρεσιών / Προϊόντα

 • Εκτίμηση απορροφουμένης δόσης και εκτίμηση επικινδυνότητας σε περιπτώσεις υπερέκθεσης και γενικά ατυχημάτων με ακτινοβολίες
 • Προσδιορισμός ενδογενούς ακτινοευαισθησίας και ανίχνευση ατόμων του πληθυσμού με υπερευαισθησία στις ιοντίζουσες ακτινοβολίες
 • Κλασική και μοριακή κυτταρογενετική μελέτη ασθενών με αιματολογικές κακοήθειες. Η παρεχόμενη υπηρεσία συμβάλλει ουσιαστικά στην ακριβή διάγνωση, την προγνωστική αξιολόγηση της πορείας της νόσου καθώς και στην εφαρμογή του κατάλληλου θεραπευτικού πρωτοκόλλου και εκτίμηση του θεραπευτικού αποτελέσματος
 • Κυτταρογενετική μελέτη δειγμάτων περιφερικού αίματος ατόμων με υπογονιμότητα για την ανίχνευση τυχόν συγγενών χρωμοσωματικών αλλοιώσεων.
 • Έλεγχος βιολογικής δράσης γονοτοξικών ουσιών που απελευθερώνονται σε χώρους εργασίας και στο περιβάλλον γενικότερα

Συνεργαζόμενοι Φορείς

 • Α.Ε.Ι.
 • Ερευνητικά Κέντρα
 • Νοσοκομεία