Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (ΕΚΕΦΕ «Δ»), που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, δυνάμει του άρθρου 93 του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 1, άρθρο 24 του Ν. 4386/2016 και του άρθρου 64 του Ν. 4485/2017, καθώς και την απόφαση του ΔΣ συνεδρία 614η, προκηρύσσει την πρόσληψη Υποψήφιου Διδάκτορα (PhD), με σύμβαση υποτροφίας για σαράντα οχτώ (48) μήνες, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «Υποστήριξη Βιομηχανικών Υποτροφιών» (Ε-12149) – Φορέας Χρηματοδότησης: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) – 595η Συνεδρίαση ΔΣ / 23-12-2016.

Κατάσταση Προκήρυξης : ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
Ημερομηνία Ανάρτησης Πρακτικού : 16/03/2018
Αρχείο Επικύρωσης Πρακτικού : Download
Αρχείο Πρακτικού : Download