Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, δυνάμει του άρθρου 93 του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 1, άρθρο 24 του Ν. 4386/2016 και του άρθρου 64 του Ν. 4485/2017, καθώς και την απόφαση του ΔΣ συνεδρία 614η, προκηρύσσει την πρόσληψη επιστημονικών συνεργατών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για τριάντα έξι (36) μήνες με δυνατότητα επέκτασης έως τη λήξη του έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «Υποστήριξη Λειτουργίας ΕΛΚΕ» (Ε-10467) – Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» – 605η Συνεδρίαση ΔΣ / 18-5-2017.

Κατάσταση Προκήρυξης : 
ΘΕΣΗ1 : ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
ΘΕΣΗ 2: ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
 Ημερομηνία Ανάρτησης Πρακτικού : 09/02/2018

Αρχείο Επικύρωσης Πρακτικού :

Αρχείο Πρακτικού :