Live Broadcasting
ΕΛ | EN
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 3-5-2017
Αρ. Πρωτ: 015/2017-829
 
ΘΕΜΑ: Προκήρυξη Θέσης εργασίας

Το Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής,  δυνάμει του άρθρου 93 του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 1, άρθρο  24 του Ν. 4386/2016 καθώς και την απόφαση του Δ.Σ. συνεδρία 604η, προκηρύσσει την πρόσληψη επιστημονικού συνεργάτη για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα επέκτασης έως δύο (2) χρόνια, συνολικής ετήσιας δαπάνης 13.465,00€ (15.000,00 $), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «Thin films with 2D behavior and linear galvanomagnetic response» – Φορέας Χρηματοδότησης: USA Government, με αριθμ. συμβολαίου: Grant Agreement FA9550-17-1-0178, όπως περιγράφεται στο συνημμένο (jobs942v3.pdf).

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν δεσμευτικά μέχρι την Κυριακή 4 Ιουνίου 2017 (23:59) μέσω e-mail με θέμα: Αίτηση Υποψηφιότητας για την α.π. 015/2017-829 Προκήρυξη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»: dd.protokol@admin.demokritos.gr

Η παρούσα Προκήρυξη, καθώς και η αίτηση – η υποβολή της είναι υποχρεωτική – βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» http://www.demokritos.gr

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 

 1. Βιογραφικό σημείωμα (europass).
 2. Φωτοαντίγραφο  των  δύο  όψεων  της  αστυνομικής  ταυτότητας.
 3. Φωτοαντίγραφο  των τίτλων  των  σπουδών  τους.
 4. Εκπληρωμένες οι Στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άρρενες υποψηφίους ή διασφαλισμένη τετραετής αναβολή των στρατιωτικών υποχρεώσεων από την έναρξη της σύμβασής.
 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν  κώλυμα  κατά  το  άρθρο  8 του Υπαλληλικού  Κώδικα:
  1. Ότι  δεν έχουν  καταδικαστεί  για  κακούργημα  και σε  οποιαδήποτε  κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την  υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος  καθ΄ υποτροπή, συκοφαντική  δυσφήμιση, καθώς  και για οποιοδήποτε  έγκλημα  κατά της γενετήσιας  ελευθερίας  ή  οικονομικής  εκμετάλλευσης  της γενετήσιας  ζωής, δεν  έχουν , λόγω  καταδίκης, στερηθεί  τα  πολιτικά τους  δικαιώματα έστω και αν λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση.
  2. Ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.
  3. Ότι δεν έχουν λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
  4. Ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
 6. O κάτοχος τίτλου σπουδών της αλλοδαπής υποβάλλει πράξη αναγνώρισης των  τίτλων σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ.
 7. Πιστοποιητικό γνώσης χρήσης Η/Υ.
 8. Πιστοποιητικό απόδειξη γλωσσομάθειας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με το Δρα Αθανάσιο Σπηλιώτη στο τηλέφωνο: 210-6503383 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: t.speliotis@inn.demokritos.gr

Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των υποψηφίων αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/) προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει   να  αναγράφεται:

 • Το  Ινστιτούτο (ΙΝΝ)
 • Η θέση που ενδιαφέρει (Επιστημονικού Συνεργάτη για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής)
 • Ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2017-829) της Προκήρυξης
 • Ο τίτλος του έργου («Thin films with 2D behavior and linear galvanomagnetic response »)
 • O αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ Αθανάσιος Σπηλιώτης)
 
Έντυπο Αίτησης: new_aitisi_Ypopsifiou.docx
Σχετικό Αρχείο: jobs942v3.pdf
 
Η Προϊσταμένη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά