Πλήρωση 14 θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας και Τεχνολογίας για την έξυπνη εξειδίκευση» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002559

Κατάσταση Προκήρυξης : Ολοκληρώθηκε
Ημερομηνία Ανάρτησης Πρακτικού : 28/12/2017
ΘΕΣΕΙΣ: 2/3/6/10/11/14
Αρχείο Επικύρωσης Πρακτικού : Download
Αρχείο Πρακτικού : Download


ΘΕΣΕΙΣ: 5/7/9/12/13

Αρχείο Επικύρωσης Πρακτικού : Download
Αρχείο Πρακτικού : Download


Κατάσταση Προκήρυξης : ΘΕΣΕΙΣ 4 & 8
Ημερομηνία Ανάρτησης Πρακτικού : 16/02/2018
Αρχείο Επικύρωσης Πρακτικού : Download
Αρχείο Πρακτικού : Download