Προκήρυξη για την πρόσληψη επιστημονικού συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «Τεχνολογία Σύντηξης / EUROfusion - Implementation of activities described in the Roadmap to Fusion during Horizon2020 through a Joint programme of the members of the EUROfusion consortium» (Ε-10687).


Κατάσταση Προκήρυξης : Ολοκληρώθηκε
Ημερομηνία Ανάρτησης Πρακτικού : 19/12/2017
Αρχείο Επικύρωσης Πρακτικού: Download
Αρχείο Πρακτικού: Download