Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου για τις ανάγκες των ερευνητικών προγραμμάτων / έργων με τίτλο «EU CISE 2020 – European test bed for the maritime Common Information Sharing Environment in the 2020 perspective» - Grant Agreement No 608385 (Ε-11904), «EuTravel – Optimodal European Travel Ecosystem» - Grant Agreement No 636148 (Ε- 11924), «FLYSEC – Optomising time-to-FLY and enhancing airport SECurity» - Grant Agreement No 653879 (Ε-11925), «DOGANA – aDvanced sOcial enGineering And vulNerability Assesment Framework» - Grant Agreement No 653618 (E-11938), «Hellennic CISE» - Grant Agreement EASME/EMFF/2014/1.2.1.2/1/SI2.716272 (E-11967), «FocusLocus: ADHD management Gaming System for educational achievement and social inclusion» - Grant Agreement No 732375 (E-12127), «Marine EO: Bridging Innovative Downstream Earth Observation and Copernicus enabled Services for Integrated maritime environment, surveillance and security» - Grant Agreement No 730098 (Ε-12136), «CY CISE – Cypriot information sharing environment towards an integrated national maritime surveillance awareness and enhancement of cross-sector and cross-border exchange of information» - Grant Agreement EASME/EMFF/2015/1.2.5/003/SI2.739382 (E-12140) και «SAINT – Systemic analyzer in network threats» - Grant Agreement No 740829 (E-12155).


Κατάσταση Προκήρυξης : Ολοκληρώθηκε
Ημερομηνία Ανάρτησης Πρακτικού : 03/01/2018
Αρχείο Επικύρωσης Πρακτικού: Download
Αρχείο Πρακτικού: Download
Αρχείο Πινάκων Αξιολόγησης: Download