Προκήρυξη για την πρόσληψη επιστημονικού συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «Δειγματοληψία και αναλύσεις σύγχρονου και αρχαίου οργανικού και ανόργανου υλικού και ερμηνεία αποτελεσμάτων»