Προκήρυξη για την πρόσληψη επιστημονικού συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «Τεχνολογία Σύντηξης/EUROfusion - Implementation of activities described in the Roadmap to Fusion during Horizon2020 through a Joint programme of the members of the EUROfusion consortium» (Ε-10687)


Κατάσταση Προκήρυξης : Ολοκληρώθηκε
Ημερομηνία Ανάρτησης Πρακτικού : 07/02/2018
Αρχείο Επικύρωσης Πρακτικού: Download
Αρχείο Πρακτικού: Download