Διαδικασία για συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.

Στα πλαίσια διενέργειας του με αριθμό πρωτ. 015/2017-1898 Συνοπτικού Διαγωνισμού, θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10:30 στο Γραφείο Προμηθειών, η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών του ανωτέρω Διαγωνισμού.