Προκήρυξη για την πρόσληψη μεταδιδακτορικού συνεργάτη ερευνητή, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών) με Αρ. Πρωτ: 015/2017-1873