Διαδικασία για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής σύμβασης για την επισκευή ανελκυστήρων στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΕΚΕΦΕ “Δ” και συντήρηση αυτών με Αρ. Πρωτ: 015/2017-1862

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια παραλαβής της με αριθμό πρωτ. 015/2017-1760 σύμβασης με θέμα: «Επισκευή ανελκυστήρων στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΕΚΕΦΕ “Δ” και συντήρηση αυτών για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους του ΕΚΕΦΕ “Δ”» θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10:00 στο Γραφείο Προμηθειών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας δημόσια, η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής παραλαβής της ανωτέρω σύμβασης.