Διαδικασία για συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.

Στα πλαίσια διενέργειας του με αριθμό πρωτ. 015/2017-1555 συνοπτικού διαγωνισμού, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 18 Ιουλίου 2017 και ώρα 10:00, η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.