ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 015/2017-1556

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εγκατάσταση και εκπαίδευση χρηστών ενός (1) χειροκίνητου συστήματος διασύνδεσης κυκλωμάτων με βάση (Wire Bonder) για προετοιμασία δειγμάτων για μετρήσεις μαγνητοαντίστασης και φαινομένων Hall