Διαδικασία για συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης σύμβασης.

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια παραλαβής της με αριθμό πρωτ. 015/2017-1589 σύμβασης με θέμα:

• «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών του εργαστηρίου μοριακής διαγνωστικής» θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017 και ώρα 10:00 στο Γραφείο Προμηθειών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας δημόσια, η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής παραλαβής της ανωτέρω σύμβασης