Διαδικασία για συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια υλικών καθαρισμού με Αρ. Πρωτ: 015/2017-1443

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια διενέργειας της υπ’ αριθμ. 015/2017-1439/27-06-17 έρευνας αγοράς για την προμήθεια υλικών καθαρισμού, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017 και ώρα 10:00 στο Γραφείο Προμηθειών της Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού δημόσια, η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών της ανωτέρω έρευνας αγοράς.