Προκήρυξη για την πλήρωση με επιλογή μιας (1) θέσης Δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής με πάγια αντιμισθία στο ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4194/13 (Κώδικας Δικηγόρων) όπως ισχύει σήμερα και με αποδοχές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (επί του παρόντος από το Ν. 4354/2015) με Αρ. Πρωτ: 100/2017-1469