Διαδικασία για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής σύμβασης για την προμήθεια λογισμικού συστήματος ηλεκτρομαγνητικής προσομοίωσης και λογισμικού συστήματος με Αρ. Πρωτ: 015/2017-1182

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια παραλαβής της με αριθμό πρωτ. 015/2017-1112 σύμβασης με θέμα: «Προμήθεια λογισμικού συστήματος ηλεκτρομαγνητικής προσομοίωσης και λογισμικού συστήματος 10 ακαδημαϊκών αδειών χρήσης για ρευστοδυναμική ανάλυση, ανάλυση με τη μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων και ηλεκτρομαγνητικής προσομοίωσης του Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας του ΕΚΕΦΕ “Δ”» θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017 και ώρα 10:00 στο Γραφείο Προμηθειών της Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού δημόσια, η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής παραλαβής της ανωτέρω σύμβασης.