Διαδικασία για συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.

διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό μελών της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών του με αριθμό 015/2017-929 Συνοπτικού Διαγωνισμού με θέμα:«παροχή υπηρεσιών κυλικείου και εστίασης στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΦΕ “Δ”»