Πρόχειρος Διαγωνισμός για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του ΕΚΕΦΕ "Δ"»ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 65 030 48 - ΦΑΞ : 210 65 32 122
   
Αγ.Παρασκευή : 21-01-2010
Αρ. Πρωτ: 150/702.3/10.2
 


ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΤο ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης την χαμηλότερη τιμή (ποσοστό έκπτωσης), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 5 του Ν. 2286/95, του Π.Δ. 118/07 και την απόφαση υπ' αριθ. 150/702.3/10.1/20-01-2010 με αντικείμενο την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του ΕΚΕΦΕ "Δ"» σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους Ειδικούς Όρους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Στοιχεία των υπό προμήθεια προϊόντων»).

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της ετήσιας δαπάνης ανέρχεται κατά ανώτατο όριο στο ποσό των Ευρώ τριάντα χιλιάδων (30.000,00 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 19%.

Οι προσφορές θα πρέπει να σταλούν σε κλειστό φάκελο μέχρι την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2010 και ώρα 14:30, στην διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δ» / Δ.Δ./Τμήμα Προμηθειών - Τέρμα Πατριάρχου Γρηγορίου & Νεαπόλεως, 153 10 Αγ. Παρασκευή Αττικής. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερημένη, από οποιαδήποτε αιτία, άφιξη των προσφορών που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία, είτε δεν έφθασαν έγκαιρα στην Υπηρεσία επιστρέφονται στους προσφέροντες χωρίς να αποσφραγιστούν.

Ο διαγωνισμός διενεργείται την Δευτέρα 01 Φεβρουαρίου 2010, ώρα 11:00 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων στο Διοικητήριο του ΕΚΕΦΕ «Δ».

Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος των υπό προμήθεια υγρών καυσίμων όπως επίσης και εναλλακτικές προσφορές.

Πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Προμηθειών - κα. Δ. Βασιλειάδη, τηλέφωνο 210 - 6503290.

Αναλυτικά η Ανακοίνωση του Πρόχειρου Διαγωνισμού


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ


Γ. ΠΡΑΓΚΑΣΤΗΣ

Αναλυτική Προκήρυξη: diag95.doc
- Ημερομηνία Καταχώρησης: 22/1/2010