Διαδικασία για συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.

Διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών του με αριθμό 015/2017-577 Διαγωνισμού.