Διαδικασία για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής σύμβασης

διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής παραλαβής της με αριθμό πρωτ. 015/2017-559 σύμβασης.