Διαδικασία για συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών

Στα πλαίσια διενέργειας του με αριθμό 015/2017-481 Συνοπτικού Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 3 Απριλίου 2017 η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών του ανωτέρω Διαγωνισμού. .