Διαδικασία για συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών

στα πλαίσια διενέργειας του με αριθμό 015/2017-317 Συνοπτικού Διαγωνισμού, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017 και ώρα 10:00 στο Γραφείο Προμηθειών η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των μελών της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών .