Περίληψη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Βιοπαθολόγου - Μικροβιολόγου για τη διενέργεια τακτικών αιμοληψιών και εργαστηριακού έλεγχου με Αρ. Πρωτ: 100/2017 - 2268

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος (ΕΚΕΦΕ "Δ") προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε Ευρώ με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής για την: «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Βιοπαθολόγου - Μικροβιολόγου για τη διενέργεια τακτικών αιμοληψιών και εργαστηριακού έλεγχου μικροβιολογικών, αιματολογικών και βιοχημικών εξετάσεων, με σκοπό την πρόληψη και την προστασία της υγείας και της ασφάλειας του τακτικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος (ΕΚΕΦΕ "Δ")», διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης της σύμβασης για έναν συν έναν χρόνο.