Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερόμενων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2017 με Αρ. Πρωτ: 400/2017-224

Το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», προκειμένου να προβεί στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερόμενων ανά κατηγορία έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για τη συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των 5 και 6, άρθρο 118, Ν.4412/2016 ΚΑΛΕΙ τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες και Μελετητές Δημοσίων Έργων που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους καταλόγους του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες όπως περιγράφονται στα παρακάτω σχετικά.