Διαδικασία για συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για την παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας για τις ανάγκες προαγωγής της Υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία με Αρ. Πρωτ: 100/2017 - 2030

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια παραλαβής της με αριθμό πρωτ. 015/2017-946 σύμβασης με θέμα: «Προμήθεια, εγκατάσταση και εκπαίδευση χρηστών ενός (1) αυτόματου συστήματος προετοιμασίας δειγμάτων τροφίμων και βιολογικών υγρών για τη μέτρηση τοξικών ουσιών όπως διοξίνες PCBs, PAHs και PBDEs για το ΙΠΡΕΤΕΑ του ΕΚΕΦΕ “Δ”» θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 22 Μαΐου 2017 και ώρα 10:00 στο Γραφείο Προμηθειών της Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού δημόσια, η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής παραλαβής της ανωτέρω σύμβασης.