Διαδικασία για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής σύμβασης για την προμήθεια, εγκατάσταση και εκπαίδευση χρηστών ενός (1) αυτόματου συστήματος προετοιμασίας δειγμάτων τροφίμων και βιολογικών υγρών για τη μέτρηση τοξικών ουσιών όπως διοξίνες PCBs, PAHs και PBDEs για το ΙΠΡΕΤΕΑ του ΕΚΕΦΕ “Δ” με Αρ. Πρωτ: 0015/2017-979

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια παραλαβής της με αριθμό πρωτ. 015/2017-946 σύμβασης με θέμα: «Προμήθεια, εγκατάσταση και εκπαίδευση χρηστών ενός (1) αυτόματου συστήματος προετοιμασίας δειγμάτων τροφίμων και βιολογικών υγρών για τη μέτρηση τοξικών ουσιών όπως διοξίνες PCBs, PAHs και PBDEs για το ΙΠΡΕΤΕΑ του ΕΚΕΦΕ “Δ”» θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 22 Μαΐου 2017 και ώρα 10:00 στο Γραφείο Προμηθειών της Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού δημόσια, η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής παραλαβής της ανωτέρω σύμβασης.