ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 015/2017-317

Η Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος (ΕΚΕΦΕ "Δ") στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Κάλυψη ανελαστικών λειτουργικών δαπανών του ΕΚΕΦΕ ''Δημόκριτος''» Ε_11730 προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε Ευρώ με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη χαμηλότερη τιμή για την επισκευή ανελκυστήρων στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΕΚΕΦΕ “Δ” και συντήρηση αυτών για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.