Περίληψη συνοπτικού διαγωνισμού υπ'αριθμ. 015/2017-929 με Αρ. Πρωτ: 015/2017-482 με Αρ. Πρωτ: 015/2017-929

Η Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος (ΕΚΕΦΕ "Δ") στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «Διαχείριση Συνεδριακού Κέντρου - Οργάνωση, Προβολή, Υποστήριξη ΕΚΕΦΕ "Δ"» Ε_11414 προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε Ευρώ για την παροχή υπηρεσιών κυλικείου και εστίασης στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΦΕ “Δ” με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.