Περίληψη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για τις ανάγκες προαγωγής της Υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία με Αρ. Πρωτ: 100/2017 - 1830

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος (ΕΚΕΦΕ "Δ") προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε Ευρώ με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής για την: «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για τις ανάγκες προαγωγής της Υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία του προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος (ΕΚΕΦΕ "Δ")», διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης της σύμβασης για έναν συν έναν χρόνο.