Διαδικασία για συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια γραφικής ύλης με Αρ. Πρωτ: 015/2017-525

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια διενέργειας της υπ’ αριθμ. 015/2017-508/22-03-17 έρευνας αγοράς για την προμήθεια γραφικής ύλης, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017 και ώρα 10:00 στο Γραφείο Προμηθειών της Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού δημόσια, η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών της ανωτέρω έρευνας αγοράς.