Διαδικασία για συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών με Αρ. Πρωτ: 015/2017-382

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια διενέργειας της υπ’ αριθμ. 015/2017-369/02-03-17 έρευνας αγοράς για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017 και ώρα 10:30 στο Γραφείο Προμηθειών της Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού δημόσια, η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών της ανωτέρω έρευνας αγοράς.