Μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης, (Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών ) με Αρ. Πρωτ: 015/2017-568

Κατάσταση Προκήρυξης : Ολοκληρώθηκε
Ημερομηνία Ανάρτησης Πρακτικού : 02/05/2017
Αρχείο Πρακτικού : Download