ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ.Παρασκευή: 13/05/2016
Αρ. Πρωτ: 
015/2016-995
 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Η Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στα πλαίσια του Έργου 10378 με τίτλο «Παραλαβή Υλικών από Κεντρικές Αποθήκες  - Χρέωση Υλικών και Ανανέωση Αποθεμάτων» σας προσκαλεί να υποβάλετε σε σφραγισμένο φάκελο, οικονομική προσφορά για τις παρακάτω ομάδες:

-Σακούλες απορριμμάτων όπως αναλυτικά περιγράφονται στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές (ομάδα Α) – προϋπολογισμός 3.300,00 € συμπεριλαμβανομένου τον Φ.Π.Α. 23%.
-Χαρτικά όπως αναλυτικά περιγράφονται στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές (ομάδα Β) – προϋπολογισμός 4.850,00€ συμπεριλαμβανομένου τον Φ.Π.Α. 23%.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων εξακοσίων είκοσι έξι ευρώ και δυο λεπτών #6.626,02 €# πλέον Φ.Π.Α. 23% (1.523,98 €) ήτοι οκτώ χιλιάδων εκατό πενήντα ευρώ #8.150,00 €#.

Οι προσφέροντες υποβάλλουν ξεχωριστά προσφορά για κάθε ομάδα. Οι παραδόσεις των προϊόντων θα γίνονται τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής.

Οι προσφορές, πρέπει να φέρουν την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ καθώς και ποια ομάδα αφορούν (ΟΜΑΔΑ Α ή Β - μπορούν να υποβληθούν ξεχωριστές προσφορές και για τις δυο ομάδες) και να αποστέλλονται μέχρι την 2η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στο κεντρικό Πρωτόκολλο στη Διεύθυνση:

ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού/Γραφείο Προμηθειών
Τέρμα Πατριάρχου Γρηγορίου & Νεαπόλεως
Τ.Κ. 153 41
Αγία Παρασκευή Αττικής

Η αξιολόγηση των εμπρόθεσμων υποβληθέντων προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 3η Ιουνίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Φορέα.

Πληροφορίες: Μαρία Τζούμα
Τηλέφωνο: (210)-6503257
Fax: (210)-6532122

Συνημμένο Έγγραφο: diag380.pdf


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Μ. ΦΟΝΤΑΡΑ