ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ.Παρασκευή: 13/05/2016
Αρ. Πρωτ:
015/2016-993
 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Η Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Παραλαβή Υλικών από Κεντρικές Αποθήκες  - Χρέωση Υλικών και Ανανέωση Αποθεμάτων» _Ε-10378 σας προσκαλεί να συμμετέχετε σε έρευνα αγοράς για την προμήθεια υλικών καθαρισμού.

Όπως υποβάλετε σε σφραγισμένο φάκελο, οικονομική προσφορά για το σύνολο των ειδών της ανωτέρω προμήθειας, όπως αυτά περιγράφονται στο συνημμένο αρχείο των τεχνικών προδιαγραφών. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων εκατό ευρώ #2.100,00€# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.

Οι προσφορές, όπου θα αναγράφονται η ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ και τα στοιχεία της προμήθειας, αποστέλλονται μέχρι την 25η Μάιου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 στο κεντρικό Πρωτόκολλο στη Διεύθυνση:

ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού/Γραφείο Προμηθειών
Τέρμα Πατριάρχου Γρηγορίου & Νεαπόλεως
Τ.Κ. 153 41
Αγία Παρασκευή Αττικής

Η αξιολόγηση των εμπρόθεσμων υποβληθέντων προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 26η Μάιου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Φορέα.

Πληροφορίες: Μαρία Τζούμα
Τηλέφωνο: (210)-6503257
Fax: (210)-6532122

Συνημμένο Έγγραφο: diag378.pdf


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Μ. ΦΟΝΤΑΡΑ