ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ. Παρασκευή:9/5/2016
Αρ. Πρωτ:400/2016-216
 

Ε Ρ Ε Υ Ν Α Α Γ Ο Ρ Α Σ

Η Δ/νση Τεχνολογικών Εφαρμογών & Υποστήριξης Ερευνών / Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», στα πλαίσια του Έργου E – 11928, σας προσκαλεί να υποβάλετε σε σφραγισμένο φάκελο, τεχνικοοικονομική προσφορά για την εκτέλεση του έργου: «Αναβάθμιση χώρου “ΘΕΜΗΣ ΠΑΡΑΔΕΛΛΗΣ”», όπως αυτή περιγράφεται στο συνημμένο αρχείο της τεχνικής περιγραφής και προδιαγραφής.

 Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 5.412,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%. Στην προσφορά να αναγράφεται ο χρόνος παράδοσης και η χρονική ισχύς των προσφερόμενων τιμών. Οι προσφορές, πρέπει να φέρουν την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ καθώς τα στοιχεία του έργου και να αποστέλλονται μέχρι την 18η Μαΐου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 στο κεντρικό Πρωτόκολλο στη Διεύθυνση:

ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Διεύθυνση Τεχνολογικών Εφαρμογών & Υποστήριξης Ερευνών
Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Τέρμα Πατριάρχου Γρηγορίου & Νεαπόλεως Τ.Κ. 153 41
 

Αγία Παρασκευή Αττικής.

 

 

Σχετικά Έγγραφα:

diag375_Brief: diag_375_perilipsi.pdf

diag375_Τεχνικές Προδιαγραφές: diag_375_Texn_Prodiagrafes..pdf 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΦΟΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ