ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 6-4-2016
Αρ. Πρωτ: 015/2016-737
 
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (Ι.Ν.Ν.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «A human-powered, self-sterilizing MEMS-skin for eliminating Hospital acquired infections» (Ε-11966) – 566η Συνεδρίαση Δ.Σ. / 21-1-2016, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, στο θεματικό πεδίο «Ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα», διάρκειας πέντε (5) μηνών με δυνατότητα παράτασης,, σύμφωνα με το συννημένο: Jobs833.pdf

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά, καθώς και αντίγραφα τίτλων σπουδών, πρέπει να υποβληθούν    μέχρι    28-4-2016    στη    Γραμματεία   Ειδικού   Λογαριασμού   του  ΕΚΕΦΕ«Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

*** Σας ενημερώνουμε ότι το Κέντρο θα παραμείνει κλειστό την Μεγάλη Πέμπτη 28 Απριλίου 2016 οπότε οι αιτήσεις και τα πλήρη βιογραφικά θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 27-4-2016!!! ***

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα  του  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρ. Νικόλαο Χρόνη, στο τηλέφωνο 210-6503959 και στο e-mail: chronis@materials.uoc.gr

Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει  να  αναγράφεται το ινστιτούτο (Ι.Ν.Ν.), ο τίτλος του έργου («A human-powered, self-sterilizing MEMS-skin for eliminating Hospital acquired infections»), ο αριθμός του έργου (Ε-11966), o αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ Νικόλαος Χρόνης) και ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2016-737) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
 Σχετικό Κείμενο: Jobs833.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf